KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
dotyczący użytkowania obiektów w okresie wakacyjnym
W związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego i bezpiecznym wypoczynkiem w tym okresie informuję, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 ustawy Prawo budowlane. Dotyczy to w szczególności obiektów związanych z wypoczynkiem nad wodą, obiektów i terenów na których przeprowadzane będą imprezy sportowe i kulturalne.
Dodatkowo przypominam do zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Zgodnie
z ww. ustawą obiektami budowlanymi są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z poddawaniem ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.
Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów oraz bezpieczeństwo użytkowania, podlegają odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej. Stosownie do treści art. 91a ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku.
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla miasta Rybnika
Tomasz Karakuła
———————————————————————————————————————————-
KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA RYBNIKA
W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii oraz przepisami wprowadzonymi w tym zakresie, od 01 marca 2021 r. w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB) przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku, obowiązują poniższe zasady i ograniczenia:
 • wprowadzono możliwość osobistego składania wniosków i dokumentów w PINB dla miasta Rybnika w godzinach pracy inspektoratu, poprzez umieszczenie dokumentów w oznaczonej skrzynce podawczej PINB dla miasta Rybnika (dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie), zlokalizowanej w przedsionku wejścia głównego do budynku przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku;
 • istnieje możliwość osobistego składania wniosków oraz dokumentów w godzinach otwarcia kancelarii inspektoratu (pokój nr 302, III piętro). Obsługiwany przez pracownika kancelarii (w tym samym czasie) będzie tylko 1 interesant;
 • wyznacza się nowe godziny otwarcia kancelarii PINB:
  • poniedziałek od 7.00 do 11.00
  • wtorek od 11.00 do 14.30
  • środa od 7.00 do 11.00
  • czwartek od 13.00 do 17.00
  • piątek od 7.00 do 11.00
 • w sytuacjach zwyczajnych, zalecany jest kontakt interesantów z pracownikami PINB w formie:
  • telefonicznej – 32 422 26 58, 32 422 52 75 (w godzinach pracy inspektoratu);
  • za pośrednictwem poczty e-mail: rybnik@pinb.pl;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • przez pocztę tradycyjną na adres: ul. Jankowicka 1, 44-200 Rybnik;
 • istnieje możliwość osobistego stawiennictwa w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez PINB dla miasta Rybnika, po wcześniejszym umówieniu spotkania w kancelarii bądź telefonicznie z inspektorem;
 • w kontaktach z pracownikami PINB dla miasta Rybnika obowiązuje nakaz stosowania maseczek ochronnych zasłaniających usta oraz nos;
 • w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, czynności kontrolne będą realizowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi oraz w zakresie ograniczonym uregulowaniami obowiązujących przepisów prawa.
Tomasz Karakuła
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rybnika

*podstawa prawna: § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512)
———————————————————————————————————————————-
KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
dotyczący użytkowania obiektów w okresie zimowym
W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego i zwiększonym ryzykiem zagrożenia występującego w obiektach budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach śniegu oraz lodu informuję, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo budowlane (art. 61). Dotyczy to w szczególności okresu występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu), które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o których jest mowa powyżej, właściciel/zarządca obiektu powinien podjąć bezzwłocznie działania, mające na celu niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i lód zapewniając, w razie konieczności, odśnieżanie dachu i elementów elewacji budynku oraz usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu, również stanowi zagrożenie dla konstrukcji budynku, w związku z czym, prace te powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP, pod nadzorem osoby posiadającej stosowną wiedzę techniczną, celem wyeliminowania ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.
Ponadto, odnosząc się do bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym należy także zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zapewnienia okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego).
Obiekty budowlane – w okresie ich użytkowania – powinny być poddawane okresowym kontrolom, zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego. Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymywanie obiektów w odpowiednim stanie technicznym i użytkowym jest jego właściciel bądź zarządca (art. 61 Prawa budowlanego). Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów oraz bezpieczeństwo użytkowania, podlegają odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej. Stosownie do treści art. 91a ustawy Prawo budowlane, niezgodne z przepisami utrzymanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku.
Tomasz Karakuła
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rybnika
———————————————————————————————————————————-
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
http://winb.katowice.uw.gov.pl/
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
http://www.gunb.gov.pl/
 
 

No Responses

Dodaj komentarz