Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowi załącznik do Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024

Najwyższa Izba Kontroli – Informacja o wynikach kontroli w zakresie działania gmin na rzecz poprawy stanu technicznego budynków z mieszkaniami o warunkach substandardowych

Komunikat instalowania na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii służących do wytwarzania energii elektrycznej

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika do właścicieli i zarządców dot. użytkowania obiektów w okresie wakacyjnym

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika dotyczący użytkowania obiektów w okresie zimowym

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych

Informacja o zasadach postępowania przy planowaniu i wykonywaniu prac związanych z termomodernizacją budynków- RDOŚ Katowice

OGRZEWAJ DOM BEZPIECZNIE!

Przypomnienie o obowiązku kontroli okresowej instalacji gazowej

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji gazowych i przewodów kominowych.
Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy – Prawo budowlane (art. 61, 62).
Kontrolę, o której mowa, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
Właściciel i zarządca obiektu jest obowiązany w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch (art. 70 ust. 1 ustawy). Obowiązek ten powinien zostać potwierdzony w protokole z kontroli obiektu. Należy pamiętać, że kopię tego protokołu osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy).
Niewypełnienie obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy).

No Responses

Dodaj komentarz