Strona główna

KOMUNIKAT DOT. ZMIANY ADRESU SIEDZIBY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU
NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RYBNIKA

Informuję, że od dnia 1 marca 2021 r., nastąpi zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika, do budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku (III piętro).

W związku z powyższym, w dniach od 22 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. obowiązywać będą zmiany w funkcjonowaniu inspektoratu:

 • kancelaria w ww. dniach będzie nieczynna;

 • wszelką korespondencję należy składać w oznaczonej PINB dla miasta Rybnika skrzynce podawczej (ul. J. i F. Białych 7, I piętro)dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie;

 • kontakt z inspektoratem pozostaje bez zmian:

– telefoniczny – 32 422 26 58, 32 422 52 75
– za pośrednictwem poczty e-mail: rybnik@pinb.pl;
– za pośrednictwem platformy ePUAP lub
– poprzez pocztę tradycyjną.

Od 1 marca 2021 r. wszelką korespondencję do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika należy kierować na nowy adres siedziby – ul. Jankowicka 1, 44-200 Rybnik. Numery telefonów, adres poczty e-mail, platforma ePUAP pozostaną bez zmian.

Bieżące informacje dot. zmian w funkcjonowaniu inspektoratu, dostępne są także na stronie internetowej http://rybnik.pinb.pl/ oraz http://bip.rybnik.pinb.pl/

Tomasz Karakuła
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rybnika

——————————————————————————————————————–

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
dotyczący użytkowania obiektów w okresie zimowym

W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego i zwiększonym ryzykiem zagrożenia występującego w obiektach budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach śniegu oraz lodu informuję, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo budowlane (art. 61). Dotyczy to w szczególności okresu występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu), które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W przypadku wystąpienia sytuacji, o których jest mowa powyżej, właściciel/zarządca obiektu powinien podjąć bezzwłocznie działania, mające na celu niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i lód zapewniając, w razie konieczności, odśnieżanie dachu i elementów elewacji budynku oraz usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu, również stanowi zagrożenie dla konstrukcji budynku, w związku z czym, prace te powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP, pod nadzorem osoby posiadającej stosowną wiedzę techniczną, celem wyeliminowania ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

Ponadto, odnosząc się do bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym należy także zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zapewnienia okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego).

Obiekty budowlane – w okresie ich użytkowania – powinny być poddawane okresowym kontrolom, zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego. Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymywanie obiektów w odpowiednim stanie technicznym i użytkowym jest jego właściciel bądź zarządca (art. 61 Prawa budowlanego). Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów oraz bezpieczeństwo użytkowania, podlegają odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej. Stosownie do treści art. 91a ustawy Prawo budowlane, niezgodne z przepisami utrzymanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku.

Tomasz Karakuła
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rybnika

——————————————————————————————————————–

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB)

44-200 Rybnik,

ul. Białych 7  (I piętro)

e-mail: rybnik@pinb.pl

skrytka odbiorcza ePUAP: /mp9056reeg/skrytka

tel./fax 32 422 26 58, 422 52 75

numery wewnętrzne:

0- fax

1- kancelaria (pokój nr 106, połączenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika)

2- kancelaria (pokój nr 106, połączenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika)

3- Joanna Wieczorek- Zarzecka,  Anna Pastuszko (pokój nr 105a)

4- Monika Grzenia, Monika Hary (pokój nr 105)

5- Andrzej Tymoszyk (pokój nr 101)

6- Jan Ogórek, Katarzyna Harazin-Celińska, Irena Kuczera, Urszula Niedźwiedź (pokój nr 102)

 

Godziny pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika:

Poniedziałek  7.00 – 15.00

Wtorek          7.00 – 15.00

Środa            7.00 – 15.00

Czwartek       7.00 – 17.00

Piątek           7.00 – 13.00

 

Godziny pracy kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika:

poniedziałek 7:00 – 11:00

wtorek 11:00 – 14:30

środa 7:00 – 11:00

czwartek 13:00 – 17:00 

piątek  7:00 – 11:00

Wszystkie pisma kierowane do Inspektoratu należy składać w kancelarii (pok. nr 106) w godzinach pracy kancelarii bądź poza nimi w oznaczonej skrzynce podawczej.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Tomasza Karakuła zostało zwieszone na czas epidemii.

PRZY OSOBISTYM SKŁADANIU WNIOSKÓW PROSZĘ PRZYNOSIĆ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW WRAZ Z ICH KOPIAMI.

 

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RYBNIKA

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii oraz przepisami wprowadzonymi w tym zakresie, od 3 listopada 2020 r. w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB) przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku, obowiązują poniższe zasady i ograniczenia:

 • wprowadzono możliwość osobistego składania wniosków i dokumentów w PINB dla miasta Rybnika w godzinach pracy inspektoratu, poprzez umieszczenie dokumentów w oznaczonej skrzynce  podawczej  PINB  dla  miasta  Rybnika (dokumenty powinny być umieszczone
  w zamkniętej kopercie)
  , zlokalizowanej na korytarzu I piętra budynku przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku (w sąsiedztwie pokoju nr 105);

 • istnieje możliwość osobistego składania wniosków oraz dokumentów w godzinach otwarcia kancelarii inspektoratu (pokój nr 106). Obsługiwany przez pracownika kancelarii (w tym samym czasie) będzie tylko 1 interesant;

 • wyznacza się nowe godziny otwarcia kancelarii PINB:

poniedziałek od 7.00 do 11.00
wtorek od 11.00 do 14.30
środa od 7.00 do 11.00
czwartek od 13.00 do 17.00
piątek od 7.00 do 11.00

 • w sytuacjach zwyczajnych, zalecany jest kontakt interesantów z pracownikami PINB w formie:

  • telefonicznej – 32 422 26 58, 32 422 52 75 (w godzinach pracy inspektoratu);

  • za pośrednictwem poczty e-mail: rybnik@pinb.pl;

  • za pośrednictwem platformy ePUAP;

  • przez pocztę tradycyjną na adres: ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik;

 • istnieje możliwość osobistego stawiennictwa w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez PINB dla miasta Rybnika, po wcześniejszym umówieniu spotkania w kancelarii bądź telefonicznie z inspektorem;

 • w kontaktach z pracownikami PINB dla miasta Rybnika obowiązuje nakaz stosowania maseczek ochronnych lub innej formy zasłaniającej usta oraz nos;

 • w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, czynności kontrolne będą realizowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi oraz w zakresie ograniczonym uregulowaniami obowiązujących przepisów prawa.

Tomasz Karakuła
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rybnika

 

*podstawa prawna: § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758) oraz § 1 pkt 6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1931).